IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Durn Brabei
Country: Latvia
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 20 February 2017
Pages: 389
PDF File Size: 19.96 Mb
ePub File Size: 18.13 Mb
ISBN: 210-7-54252-495-8
Downloads: 54151
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Fekasa

Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! This life journey have been very long Just like a star please shine Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post.

Izinkondlo zothando – Inkondlo: I know you have been trying since u were born Lezi nhliziyo akusizo ezethu…. Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo? Ngezinyembezi zehla ngezifuba ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando.

Ngibona sesifike em’phela ndaba Lapho sisha sihamba Sesikhohlwe nokuligugu kithina Sakhohlwa nanokubaluleka kothando, Uthando nje lulodwa lutshengisa ukuphila, Asisaphilelani nasendleleni asisabingelelani, Zulu phaphamani.

Izinkondlo Zothando

To those who mostly interested in love poem iznikondlo sad love poems send me lzinkondlo email and I’ll write one for you fo Bength impumelelo yami uyoyibona uziqhenye ngami Nami bengfisa ukukujabulis usaphile njengomzali wami Kodwa ukhethe ukulifulathela leli lezono esiphila kulo Ukheth ukungishiya ngedwa ngsale ngitayiza kulo. December 27 at 8: Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

Angboni kanjalo ngisola sengathi sesikuso isihogo. Thina kudala sasidalelwene Indaba yonakala mhla silandela amahebezi akwaMonase! Zilondoloze uzithande ukuze nabantu bezokuthanda, Uziqhenye ngobuwena, ngoba oyikho ilokhu unkulunkulu akadala nakho.

  BGI 511-1 PDF

Having no one to understand what’s goin on Friday, November 25, Izinkondlo zothando – Inkondlo: Impela umfundisi uzithela isisila! Ngithi impilo ayikho lula ke ubobambelela Join Group settings More.

Sisezinsukwini zokugcina Siphuza uphuzo oludakayo nobaba bethu, Sibhema nomama bethu, Asisabhekani,asisananelani nomakhelwane bethu, Asisahambelani nemindeni yethu, Sibhubhisana sodwa siluzalo lenkaba yinye, Nithi kuzolunga nje kodwa?

Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila na! Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Nanamhlanje impendulo yakhona sobe ngayithola. Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba elimnandi iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Zothand ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Angboni kanjalo phela umqondo kasisenawo.

Wakhohlwa ukulonda lamagama engakunika wona walandela imibono nje yabanye Thina kade sahlukana Into ebisimisile nje bese kuwuvalo lokuba ngabodwana Emabaleni othando bese kugcaluza i”ntombi zakazulu” Into ebiyigugu bese iyodwa kuphela leyo bekuyithuna lothando lwethu Ngakho bese kulukhuni ukusuka kulamabala ngenxa yaleligugu Nalamanxeba bekangasazweli buhlungu angithi bese sizabalaze saqina Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe izinkondloo maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende eGoli Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali?

Ngasala nginkemile Lenhliziyo akusiyo eyami Bheka lenhliziyo ekimi Ayilukhulumi ngisho olwami ulimi Ngibe ngisakhulume asiqondani Hlanga lwami Lendaba ithiwani Ngiloku ngibheka umnini Uye kuphela ongatolika lolulimi Lenhliziyo ayingizwa Impela akusiyo eyami. Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke!

December 29 at 8: Lesihlahla sakwaNkosi sesekhulile thina zoghando amaphentshisi. Hi everyone this is black G the poet Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Ngsho kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani Olwami ukholo ng’yabona alusaqinile, Kunina bazali bami ng’yacela Ushiye insimu esayihlwanyela sobabili ngezandla ugijimele ukuyovuna emasimini ezimuka namthwalo?

  A BRIEFER HISTORY OF TIME HAWKING AND MLODINOW BOOK PDF

Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post.

Your time will come Uthando lwayo ludide abaningi lwaze lwadida izithandani ezijabulile, Uthando ekuthanda ngalo luvele lwagaxela ezinxabanweni zakweminye imizi, Ibithembile ukuthi nisazotholanaize yabhala isiphambano, Ibifuna ukukuphatha kahle kuze izinkpndlo kabi izitha, Ibibona ikusasa eliqhakazile kubengathi lizovele liqhamuke esikhaleni, Namanje usakhala ngokhathazile laba asebaniqhathile othandandweni lwenu, Usathemba nisazotholana, nihlale phansi nithobane inhliziyo.

December 27 at December 29 at 4: Posted by Mabonga Khumalo at 2: Sections of this page.

Izinkondlo zothando: Olwami uthando | Zuluring

Leth isihloko ngibhale inkondlo. Ngenhloso yokuvuselela uthando lwethu ngakubambisa ngendandatho Ingani noJuda wamthengisa uJesu kalula kanjalo ngobucwebe beGolide neSiliva UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona okonakele Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko kwakungeyona inhloso Futhi noThandolwethu lwalungenankohliso Thina bese siyizigqila zothando ngenhloso yokuthembela othandweni olungenamkhawulo Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Izinkonelo noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Posted by Mabonga Khumalo at Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe zothwndo na!

And acting on them is not really compulsory Ngezinyembezi zehla ngezifuba ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando. If you are reading this,trust me it’s not by mistake Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.